Ryckbosch, W., & Winter, A. (2023). Tussen corporatisme en kapitalisme? : Stedelijke nijverheid en arbeid in achttiende-eeuws Vlaanderen. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 20(3), 37–80. https://doi.org/10.52024/tseg.18018